Duurzame glastuinbouw- MIA\Vamil

ElsmanNieuws

Wanneer u investeert in een duurzame en milieuvriendelijke kas of teelt, kunt u in aanmerking komen voor MIA en Vamil, mits u investeert in bepaalde typen kassen/teelt.

Het gaat daarbij om de volgende kassen/teelten:

 • Een Groen Label Kas
 • Een (Groen Label) kas waarin een product wordt geteeld, waarvoor een Milieukeurcertificering is afgegeven
 • Een kas waarin biologisch geteeld wordt
 • De milieuvriendelijke teelt in een gebouw volgens Milieukeur
 • Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden

Voor Groen Label Kassen geldt dat er voorafgaand aan de melding een voorlopig GLK12 certificaat afgegeven dient te zijn. Met ingang van januari 2016 is de eis met betrekking tot de bouwvergunning komen te vervallen.

Controle
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl controleert de aanvragen steekproefsgewijs. Bij controle wordt u gevraagd een voorlopig Groen Label Kas certificaat of een Skalcertificaat, eventueel een (aanmeldbevestiging) Milieukeurcertificaat en een plattegrond toe te zenden. Ter onderbouwing van de Milieukeurcertificering van een milieuvriendelijke teelt in een nieuwbouwkas of gebouw is in eerste instantie een aanmeldbevestiging bij een keuringsinstantie van het nieuwbouwoppervlak voor de Milieukeurcertificering voldoende. Indien er (ook) al een bestaand Milieukeurcertificaat aanwezig is, deze graag ter onderbouwing meesturen.

Ter onderbouwing van de kosten dient er een kostenoverzicht verstrekt te worden, waarin per opdracht of factuur de datum verplichting, leverancier, onderdeel en bedrag vermeld worden. Van alle opdrachten en facturen van boven de € 5.000 dient een kopie verstrekt te worden.

Forfaitaire bedragen Groen Label Kassen
Sinds 2010 gelden er voor de Groen Label Kas maximale bedragen per gecertificeerde vierkante meter teeltoppervlak. Door deze zogenoemde forfaitaire bedragen hoeven er geen kosten meer te worden gespecificeerd (bijvoorbeeld voor bedrijfsgebouw, energievoorzieningen, opslagruimten, etc.). Hierdoor wordt het aanvragen van MIA en Vamil nog gemakkelijker.

Maximale bedragen Groen Label Kassen
Het MIA\Vamil-voordeel voor Groen Label kassen wordt gezien als staatssteun. Binnen Europa gelden regels voor staatssteun. Voor landbouwinvesteringen zijn deze vastgelegd in de Landbouw GroepsVrijstellingsVerordening (LGGV). Daarin staat onder andere dat een ondernemer per investeringsproject niet meer dan 500.000 euro mag ontvangen. Met de het doen van een melding voor MIA\Vamil verklaart u aan deze voorwaarde te voldoen.
Mede daarom geldt met ingang van 1 januari 2016 een aftopping van € 4 miljoen per Groen Label Kas. Wanneer u meerdere kassen laat bouwen, wijzen wij u op het volgende:

 • Wanneer een kas afhankelijk is van een andere kas voor een bepaalde voorziening (verwarming bijvoorbeeld) is er sprake van één kas en geldt het maximum van 4 miljoen voor de gehele investering;
 • Er kan sprake zijn van één investeringsproject wanneer meerdere kassen tegelijk in opdracht worden gegeven, worden gebouwd of in vergunning worden genomen.

Andere mogelijkheden voor de glastuinbouw
De Milieulijst omvat meerdere bedrijfsmiddelen voor de glastuinbouw. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan UV-gewasbescherming, luisdicht insectengaas, installatie voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen, voorziening voor het verwijderen van meststoffen, enz. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het leaflet voor de glastuinbouw.

Glastuinbouw en water
De Milieulijst 2017 stimuleert nog meer de verschillende technieken om de lozing van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en brijn te verminderen. De onderstaande codes met enkele voorbeelden ter verduidelijking zijn hiervoor op de Milieulijst opgenomen:

 • F 2140: Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, volle grond of bedekte teelt
 • F 2141: waterberging onder de kas
 • F 2142: Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor het gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
 • F 2145: Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
 • F 2146: Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

Onder F2146 valt bijvoorbeeld een investering in:

 • Installatie voor het zuiveren van drainwater voorafgaand aan lozing
 • Een wateropslagbassin, waarmee drainwater gedurende een lange periode wordt opgeslagen, waardoor de in het drainwater aanwezige gewasbeschermingsmiddelen de tijd krijgen af te breken
 • Oxidatietechnieken, zoals technieken voor de toediening van waterstofperoxide, in het watergeefsysteem, zodanig dat er (veel) meer drainwater hergebruikt kan worden
 • Aanpassingen aan het leidingwerk, buffer- en pompvoorzieningen die nodig zijn voor de aansluiting op een collectief zuiveringssysteem.
 • F 2147 Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw
 • B 2315 Teeltsysteem voor bladgewassen op water
 • B 2338: Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt of glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie).
 • F 2345 Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt.

Onder F 2345 valt bijvoorbeeld een investering in:
– Een helofytenfilter waarin meststoffen worden verwijderd uit drainwater
– Een ander biologisch filter voor de verwijdering van meststoffen

 • F 2346 Voorziening ter voorkoming van verontreiniging via afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt.

Bron: RvO