Aanscherping regels glastuinbouw in Noord-Holland

ElsmanNieuws

In Noord-Holland zijn de regels voor glastuinbouw in de ruimtelijke ordening aangepast. Deze aanpassing kan een grote impact hebben op tuinders. In dit artikel sommen we de drie grootste veranderingen op.

Van bedrijfswoning naar burgerwoning
Zo is het niet langer toegestaan om een bedrijfswoning te wijzigen in een burgerwoning in het glastuinbouwconcentratiegebied. Ook een tweede bedrijfswoning in een dergelijk gebied is uitgesloten. De reden hiervoor, is dat het gebied bestemd is voor grootschalige glastuinbouw en burgerwoningen de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied zouden kunnen belemmeren.

Uitzondering bedrijven >2ha
Glastuinbouwbedrijven die boven de 2 hectare willen uitbreiden, dienen zich te vestigen in een glastuinbouwconcentratiegebied. Op deze regel worden nu een aantal specifieke uitzonderingen gemaakt, waardoor het voor solitaire bedrijven buiten het concentratiegebied ook mogelijk wordt om boven de 2 hectare uit te breiden. Dit is mogelijk indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo is uitbreiding slechts mogelijk voor bedrijven die grenzen aan een stedelijk gebied, zodat de kwaliteit van het landschap niet achteruit gaat. Daarnaast dient de uitbreiding te leiden tot een meer duurzame bedrijfsvoering en aantoonbare duurzame energie met aangrenzende stedelijke functies.

Gelieerde bedrijvigheid
Het is niet onmogelijk voor bedrijven die gelieerd zijn aan de glastuinbouw om zich in glastuinbouwconcentratiegebieden te vestigen. Wel worden hier scherpere regels aan verbonden. Voor de wijziging bestond er ruimte voor interpretatie voor welke soort bedrijven precies onder de term ‘ gelieerde bedrijvigheid’ vielen. Dankzij de wijziging worden er nu duidelijke regels opgelegd waar dergelijke gelieerde bedrijven aan dienen te voldoen.

bron: gfactueel.nl