Tuinders hebben meer vertrouwen in hun onderneming

ElsmanVoor u gelezen

Het agrovertrouwen ligt in het tweede kwartaal nog altijd ver onder het langjarige gemiddelde. Glastuinders en vollegrondsgroentetelers zijn positief.

De Agro Vertrouwensindex van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research, lijkt zich enigszins te herstellen van een dieptepunt. Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun eigen onderneming blijkt zich in het tweede kwartaal van 2020 iets te hebben hersteld. De Agro Vertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal was de index gezakt tot -4 punten.

Geen motief voor antwoorden gevraagd.
De enquête voor deze index is verstuurd op 1 juli en het panel kon tot 19 juli zijn mening geven. 548 bedrijven hebben deelgenomen aan de enquête. Hierin werd niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Dat werd beïnvloed door een aantal factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

Totale index steeg met 8 punten
De Agro Vertrouwensindex van de totale land- en tuinbouw steeg met 8 punten. Zowel de betere stemming op het bedrijf als een minder negatieve verwachting voor de komende twee à drie jaar droegen daar aan bij. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Glastuinbouw stijgt sterk.
Vooral bij glastuinders, en dan met name bij sierteeltbedrijven, is de huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) sterk verbeterd ten opzichte van de enquête die kort na het eerste kwartaal van 2020 werd uitgevoerd. Dit herstel was er ook duidelijk in de vollegrondstuinbouw.

Wat positiever over middellange termijn
Ondernemers zijn over de situatie van hun bedrijf op de middellange termijn (twee tot drie jaar) weer wat positiever. De index bleef echter in totaal wel negatief. Dit betekent dat er nog steeds meer ondernemers zijn met negatieve verwachtingen dan met positieve verwachtingen voor hun bedrijf over twee à drie jaar.

Akkerbouwers negatief over komende twee tot drie jaar
De index voor de totale land- en tuinbouw staat na het tweede kwartaal op -6 punten tegen -19 punten aan het eind van het eerste kwartaal van 2020. Vooral glastuinders waren positiever over de bedrijfssituatie voor over twee à drie jaar. Ook melkveehouders lieten een sterk herstel zien, al kwam de index, anders dan in de glastuinbouw, nog niet boven 0 uit.
Overigens was er in alle sectoren in de land- en tuinbouw herstel zichtbaar. Zo stegen de verwachtingen voor over twee à drie jaar met 9 à 10 punten bij de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en vollegrondstuinbouw. Akkerbouwers waren ook iets positiever gestemd over de middellange termijn, maar met een verbetering met 6 punten bleef de index met -20 punten sterk negatief.

Ondernemers minder tevreden over afgelopen jaar
Terugkijkend op de afgelopen twaalf maanden zijn ondernemers minder tevreden dan een kwartaal eerder. De index blijft daarmee negatief. Alle indicatoren zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 gedaald. Vooral de index van de opbrengstprijs, en daarmee ook de omzet en winst, daalde.
Met name varkenshouders, melkveehouders en glastuinders gaven aan slechtere opbrengstprijzen te hebben gehad. Andere indicatoren daalden beperkt. De ‘overall’ land- en tuinbouw conjunctuurindex ‘terugkijkend’ daalde met 10 punten naar -22 punten. Een lagere index was er alleen in het tweede kwartaal van 2015.

Zorgen voor komend jaar blijven
Voor de komende twaalf maanden zijn Nederlandse boeren en tuinders nog steeds negatief. De index was wel beter dan een kwartaal eerder (+14 punten), maar bij de meeste ondernemers overheersen de zorgen over de nabije toekomst. De totale index bleef namelijk negatief (-17 punten). Hoewel veel ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen zullen herstellen (+29 punten), blijft de meerderheid nog negatief (-17 punten).
Dezelfde ontwikkeling is te zien in de indicatoren omzet, winst en productie. Alleen de kosten zullen verder toenemen, is de verwachting van ondernemers in de agrarische sector. De conjunctuurindex ‘vooruitkijkend’ staat in het tweede kwartaal nog op -17 punten en dat is een zeer sombere verwachting. Sinds de start van deze enquête in 2013 was de index alleen het eerste kwartaal van dit jaar lager.

Bron: Groente & Fruit