Mogelijkheden voor duurzame co-existentie van warmte- en wateropslag

ElsmanNieuws, Voor u gelezen

Het project ‘Handvatten voor duurzame co-existentie van warmte- en wateropslag’ moet bijdragen aan een optimale en duurzame benutting van de ondergrond voor de opslag van zowel zoetwater als warmte. In opdracht van Kennis in je Kas en de gemeente Westland ontwikkelt wateronderzoeksinstituut KWR rekenregels die vergunningverleners houvast bieden en procedures zouden kunnen versnellen.

In concentratiegebieden voor glastuinbouw worden watervoerende lagen benut voor de opslag van warmte en koude. Het eerste, ondiepste watervoerende pakket leent zich ook voor opslag van goed gietwater. De vraag naar beide toepassingen blijft toenemen. Daarbij rijst de vraag in hoeverre warmte- en wateropslag binnen één laag verantwoord gecombineerd kunnen worden.

KWR onderzocht of veilige afstanden zijn te bepalen voor de gecombineerde toepassing van gietwateropslag en warmteopslag binnen één laag. Computersimulaties voor zoete en brakke waterpakketten wijzen uit dat 3 à 4 keer de som van de hydraulische straal kan worden aangehouden als veilige afstand tussen gietwateropslag en warmte/koude-opslag. Deze vuistregel is vervolgens getoetst in twee praktijkcases in de regio’s Aalsmeer en Westland. In beide situaties bleken de rekenregels valide.

De volgende stap was een uitgebreide inventarisatie binnen een potentieel projectgebied in regio Aalsmeer. Daar werd uitgezocht waar zich welke watervoerende pakketten bevinden, hoe deze aangewend zouden kunnen worden voor aanvullende opslag van zowel warmte als gietwater en is een inschatting gemaakt van de warmte- en gietwatervraag op basis van de teelten in de regio. Vervolgens werd een inpassingsoefening gedaan.

Bron: Agri Holland