Zuiveringsplicht heeft wel degelijk geleid tot verbetering waterkwaliteit

ElsmanVoor u gelezen

Verbetering van de waterkwaliteit rondom de glastuinbouwbedrijven is een belangrijke ambitie van zowel de glastuinbouwondernemers als Glastuinbouw Nederland. Daarom is in het Platform Duurzame Glastuinbouw de doelstelling afgesproken van nagenoeg nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027.

Concrete uitwerkingen daarvan zijn de emissienormen voor meststoffen en het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw op basis waarvan 1 januari 2018 de zuiveringsplicht in werking trad.
Ook in gebieden waar de meeste bedrijven aangesloten zijn op de riolering, zoals Westland, Lansingerland en Pijnacker/ Nootdorp, heeft de zuiveringsplicht wel degelijk geleid tot verbetering van de waterkwaliteit. Deze bedrijven hebben hun waterstromen nauwkeurig in kaart gebracht en waar nodig aangepast. Hierdoor is de waterkwaliteit de afgelopen jaren verbeterd. Ook staat het merendeel van de bedrijven achter de doelstellingen van het realiseren van een betere waterkwaliteit

Gerichtere handhaving
Desondanks zijn er signalen dat de waterkwaliteit in verschillende (glastuinbouw)gebieden onvoldoende snel verbetert om de doelstellingen van de Europese KaderRichtlijn Water (KRW) te behalen. Waar nodig worden daar regionaal aanvullende afspraken over gemaakt.
Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er meer en gerichter wordt gehandhaafd door de waterschappen en milieudiensten, want een enkele (on)bewuste lozing kan al leiden tot normoverschrijding. Het is belangrijk dat de rotte appels door handhaving uit de mand worden gehaald.

Oude middelen
Ook wordt onderzocht waarom oude gewasbeschermingsmiddelen nog steeds in normoverschrijdende concentraties in het oppervlaktewater worden aangetroffen, terwijl er geen reden voor glastuinbouwondernemers is om deze middelen nog te gebruiken. Er zijn immers alternatieven, die veel minder schadelijk zijn.

Sluitend maken van de waterkringloop
Daarnaast blijft het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof doorgaan met onderzoeken ten behoeve van het verder sluiten van de waterkringloop op glastuinbouwbedrijven om de emissie verder te reduceren.

Beoordeling waterkwaliteit
Een belangrijk aandachtspunt is de manier waarop waterkwaliteit wordt beoordeeld. Bij de KRW wordt een oppervlaktewater al als slecht beoordeeld als één aspect niet in orde is. Daardoor zijn verbeteringen lang niet altijd zichtbaar. De hoeveelheid meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan bijvoorbeeld afgenomen zijn, maar als er in de bodem metalen aanwezig zijn, die door afbraak van veen uitspoelen naar oppervlaktewater, dan wordt de waterkwaliteit als negatief beoordeeld. Het is daarom goed dat de Atlas Natuurlijk Kapitaal, die zich baseert op gegevens van voor de zuiveringsplicht, alle aspecten afzonderlijk én gezamenlijk in kaart brengt, om zo in beeld te brengen welke opgave er nog resteert.

Bron: Glastuinbouw Nederland