ElsmanVoor u gelezen

Energiecrisis helpt glastuinbouw richting CO2-doel

De CO2-emissie van de glastuinbouw daalt snel in de richting van sectordoelen voor 2030. Wel zijn extra stappen nodig.

Dat blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV). Daarin tekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het eerste halfjaar van 2022 alleen al een uitstootdaling in van 1,0 megaton voor de glastuinbouw.

De energiecrisis zet bovendien zaken in werking die een blijvend effect hebben op de uitstoot. Zo zal de uitstoot dalen door een verschuiving naar minder energie-intensieve teelten. Ook rekenen de onderzoekers op een 10% kleiner glasareaal in 2030 (ruim 9.500 hectare) en minder stroomproductie uit gas omdat er minder nodig is voor (zuinigere) belichting.

WKK-positie sterk

Opvallend is dat de onderzoekers uitgaan van een bescheiden toename van aardwarmte in 2030. De sector wil zelf graag versnellen. Ook wordt uitgegaan van een aanhoudend sterke positie van WKK-installatie voor productie van warmte, CO2 en elektriciteit uit gas. Ook na 2030 zal die sterke positie van WKK waarschijnlijk aanhouden.

Het PBL gaat er vanuit dat in 2030 het sectordoel voor CO2 niet gehaald wordt. De broeikasgasemissies voor de glastuinbouw dalen naar 5,3 megaton CO2-equivalenten in 2030, waar het nieuwe sectordoel voor dat jaar ergens tussen 4,3 en 4,8 megaton CO2 komt te liggen.

Raming bijstellen

Deze raming heeft echter niet veel waarde, omdat de onderzoekers belangrijke beleidsvoornemens nog niet hebben meegerekend in de verkenning. Zo komt er een individueel CO2-sectorsysteem in 2025 en wordt een bijdrage uit het Klimaatfonds verwacht.

De sector moet bovendien meewerken aan een energiebesparingsplicht, maar kan wel een subsidieregeling voor warmtenetten verwachten. Ook de voorgenomen belastingverzwaring op gasgebruik in 2025 is niet meegenomen, omdat deze nog niet duidelijk of te onzeker is.

Bron: gfactueel