Energieconvenant: ​veel geld en nog veel onduidelijk

ElsmanVoor u gelezen

Voor het tot en met 2030 verlengde programma Kas Als Energiebron stelt LNV in totaal € 391 miljoen beschikbaar. Dat staat in het Energieconvenant, dat de Tweede Kamer op 6 december heeft ontvangen.

In het Convenant Energietransitie Glastuinbouw, zoals het voluit heet, staat verder dat er tot en met 2030 jaarlijks € 24 miljoen wordt uitgetrokken voor de subsidieregeling MEI en EG. Afgelopen donderdag ondertekenden het kabinet en de glastuinbouw het Convenant. Het bevat ook afspraken over de nadere uitwerking van het nieuwe individuele sectorsysteem voor reductie van de CO2-uitstoot, dat ‘uiterlijk per 1 januari 2025 in werking treedt’.

Uitwerking individueel systeem nog niet af

Per 1 januari aanstaande hebben het kabinet en de glastuinbouw dit systeem uitgewerkt, zodat er helderheid is over de prijs van uitstoot en de vorm en grondslag van die heffing. Ook zal dan bekend zijn of en hoe uitstootrechten verhandelbaar worden.

Verder moet er nog helderheid komen over hoe om te gaan met de grote tuinbouwbedrijven die onder het Europese ETS-systeem vallen en met bedrijven met glastuinbouw als neventak. Wel is al afgesproken dat het Rijk is verantwoordelijk is voor de invoering én uitvoering van het systeem, het toezicht en handhaving.

Afzet, milieuclub en bank praten mee

In het zogeheten transitiecollege dat de convenantpartners adviseert over de voortgang van de afgesproken emissiedoelen zitten ook ondersteunende organisaties. Dat zijn GroentenFruit Huis, Royal Flora Holland, WUR, Rabobank, AVAG Greenhouse Technology Centre, Stichting Natuur & Milieu, het Interprovinciaal Overleg, Eneco en Geothermie Nederland.

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning door het PBL en Energiemonitor Glastuinbouw door WEcR zullen tot en met 2030 de voornaamste data blijven. In samenspraak met het CBS komen deze twee onderzoekspartijen zo snel mogelijk tot een eenduidig geharmoniseerde database CO2-emissie.

Fossielvrij teeltconcept alle gewassen in 2025

Kas Als Energiebron (KAE) blijft het voornaamste vehikel waarmee overheid, onderzoek en praktijk elkaar kunnen ontmoeten. Afgesproken is om in 2025 voor alle gewasgroepen fossielvrije teeltconcepten te hebben ontwikkeld en gedemonstreerd op onderzoekschaal, toepasbaar bij nieuwbouw.

Alle tuinders op cursus

Ook is afgesproken dat KAE via cursussen en kennisdagen jaarlijks circa 1.000 hectare aan telers bijschoolt in energiebesparing en gebruik van broeikasgas-vrije energiebronnen. “In 2025 heeft ten minste de helft van de ondernemers kennis opgedaan van energiebesparende maatregelen. Daarvan past tenminste 67% van de telers (een deel van) de kennis toe”, aldus het convenant.

Bron: gfactueel.nl