Heeft teler recht op subsidie bij aansluiting op warmtenet?

ElsmanVoor u gelezen

Een teeltbedrijf en de minister hebben onenigheid over of het aansluiten op een warmtenet subsidiewaardig is. De minister zegt van niet, omdat de aansluiting niet in eigendom van de teler is, en wijst daarom de aanvraag voor bijna 28 duizend euro EG-subsidie af. Het teeltbedrijf bestrijdt dit besluit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) boog zich er op dinsdag 6 juni over. Het CBb constateert dat er ruimte voor interpretatie is in de regels. De volgende technische vraag legt men nu voor bij het Hof van Justitie van de Europese Unie:

“Moeten de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (…) aldus worden uitgelegd dat alleen dan sprake is van investeringssteun die dient voor de financiering van de kosten van de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen, indien de begunstigde van die subsidie zelf ook eigenaar is of wordt van de onroerende goederen waarop de kosten betrekking hebben?”

Eigendomskwestie
Uit de uitspraak blijkt dat het CBb neigt naar de kant van het teeltbedrijf. Dat bedrijf wil subsidie voor aansluiting op het RoCa-netwerk, waarmee restwarmte vanuit de regio Rotterdam naar bedrijven ten noorden van Rotterdam vervoerd wordt. In de zomer van 2020 werd een aanvraag gedaan.

De minister wijst erop dat de aansluiting in eigendom is van de leverancier ‘door middel van een te vestigen opstalrecht voor de leiding en de warmtewisselaar op de onroerende zaak’ van het teeltbedrijf. Het bedrijf betaalt de leverancier voor die aansluiting een eenmalige vergoeding. Het teeltbedrijf wordt bij aansluiting wel eigenaar van de aansluiting van het ketelhuis naar de kas.

Net als CO2-aansluiting?
Volgens het teeltbedrijf is de eenmalige bijdrage die betaald wordt een investering en blijkt nergens uit dat er iets in eigendom moet komen. Daarbij haalt het bedrijf ook voorbeelden aan van subsidie voor aansluiting op CO2-netwerken. Ook dan is de teler geen eigenaar. De minister is het daar niet mee eens, en stelt dat de subsidie in het CO2-voorbeeld alleen geldt voor het stuk dat in eigendom van de teler is die de subsidieaanvraag doet.

Het CBb toont zich onder meer gevoelig voor het door de teler aangevoerde argument dat eigendom krijgen op de aansluiting vanwege veiligheidsoverwegingen niet logisch is. Het is voor de leverancier ‘in verband met een veilige en betrouwbare exploitatie van het warmtenetwerk geen optie om het eigendom en daarmee het onderhoud van het warmtenetwerk bij een individueel aangesloten bedrijf neer te leggen’, voert de teler aan.

Een uitspraak van het Europees Hof moet meer duidelijkheid geven.

Bron: groentennieuws.nl