Wetsvoorstel ‘Fiscale maatregelen glastuinbouw’ kent 3 elementen

ElsmanVoor u gelezen

De maatregelen in het wetsvoorstel ‘Fiscale maatregelen glastuinbouw’ bestaan uit drie elementen. Ten eerste stelt het kabinet voor om het verlaagd energiebelastingtarief voor de glastuinbouw gefaseerd af te schaffen tussen 2025 – 2030. Ten tweede wil het kabinet de huidige inputvrijstelling in de energiebelasting voor gebruik van aardgas bij elektriciteitsproductie beperken met een groeipad tussen 2025 – 2030 en ten derde stelt het kabinet voor om vanaf 2025 een sectorspecifieke CO2-heffing voor de glastuinbouw in te voeren. Dat meldt staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft de onderzoekbureaus Trinomics en Blueterra een impactanalyse naar de effecten van de aanpassingen in de energiebelasting laten uitvoeren. Daarnaast hebben onderzoekbureaus Berenschot en Kalavasta nader onderzoek gedaan naar de CO2-heffing glastuinbouw. Uit deze analyses blijkt dat de fiscale maatregelen leiden tot een stevige en effectieve prikkel om de CO2-emissies te reduceren richting 2030.

Naast de fiscale maatregelen bestaat het pakket uit een palet van maatregelen om te werken aan de randvoorwaarden en de tuinders te helpen bij het verduurzamen, meldt Van Rij. Het kabinet stelt tot en met 2030 cumulatief 560 miljoen euro aan extra subsidiemiddelen beschikbaar om specifiek de glastuinbouw te ondersteunen. Het gaat onder andere om 200 miljoen voor subsidies voor energiebesparende maatregelen en 300 miljoen voor de aanleg van warmte-infrastructuur. Ook is er 60 miljoen gereserveerd voor een tijdelijke subsidieregeling voor hernieuwbare warmteprojecten.

Verder kan de glastuinbouw gebruik maken van generieke subsidieregelingen als de SDE++, MIA, Vamil en EIA, benadrukt de staatssecretaris. Ook werkt het kabinet aan verbetering van de energie-infrastructuur en naar de vergunningverlening voor aardwarmteprojecten. In 2027 komt er een tussenevaluatie van het beleidspakket en de verduurzamingsmogelijkheden voor de glastuinbouwsector.

Over het algemeen zijn er in België en Duitsland vergelijkbare of zelfs ruimere vrijstellingen in de energiebelasting voor de glastuinbouw. Wat dat betreft worden Nederlandse bedrijven met de fiscale wijzigingen meer gestimuleerd om te verduurzamen dan bedrijven in Duitsland en België. Van Rij verwacht echter dat ook deze landen aanvullend beleid gaan inzetten gericht op verdere reductie van broeikasgasemissies.

bron: Ministerie van Financiën

#glastuinbouw #Co2-heffing #energiebelasting #broeikasgasemissie #subsidie #verduurzamen