Steun voor twee amendementen in Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

ElsmanVoor u gelezen

Bij de stemmingen op donderdag 27 oktober in verband met de wijziging van enkele belastingwetten in het kader van de Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw heeft een meerderheid twee amendementen gesteund die waren ingebracht door ChristenUnie, CDA en VVD. Het verlaagd tarief op de energiebelasting wordt minder snel afgebouwd en om dat te compenseren gaat de CO2-heffing wat meer omhoog. Verder moet maatregel rond het afbouwen van de vrijstelling van energiebelasting bij gebruikers van een wkk jaarlijks worden geëvalueerd.

Nu is in de wet geregeld dat aardgas voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten onder een verlaagd tarief wordt belast. Dit tarief wordt in het wetsvoorstel afgebouwd tot het reguliere energiebelastingtarief op aardgas in een periode van 5 jaar vanaf 2025. ChristenUnie, CDA en VVD regelen met het amendement dat dit afbouwpad wordt verlengd naar 10 jaar, met lagere afbouwpercentages dan die opgenomen in het wetsvoorstel.

De dekking hiervoor wordt gevonden in de CO2-heffing binnen de glastuinbouwsector, die in 2025 geïntroduceerd wordt. De CO2-heffing uit het initiële wetsvoorstel gaat zodanig omhoog dat het bedrag dat nodig is om de budgettaire derving van het verlengen van het afbouwpad wordt gedekt.

Door te kiezen voor een grotere inzet via de CO2-heffing glastuinbouw en een langer afbouwpad van het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw, wordt de aanpak om broeikasgasemissies te reduceren effectiever én rechtvaardiger, stellen de indieners.

Op dit moment staat in de wet een vrijstelling van energiebelasting bij de levering of het verbruik van aardgas en elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit in wkk-installatie met een elektrisch rendement van ten minste 30%. In het wetsvoorstel wordt de inputvrijstelling in een vijftal jaarlijkse stappen beperkt. De eerste stap van de beperking geldt per 1 januari 2025, de tweede per 1 januari 2026.

De Tweede Kamer wil een jaarlijkse evaluatiebepaling vanaf de inwerkingtreding van deze wkk-maatregel in de wet, waarbij de effecten op de omvang van het  regelbaar vermogen binnen het Nederlandse energiesysteem wordt geëvalueerd. Tevens wordt moet beoordeeld worden of de raming en de realisatie van de budgettaire opbrengsten van de maatregel gelijk zijn. Eventuele hogere opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan de glastuinbouwsector.

Bron: AgriHolland

#klimaatmaatregelen #glastuinbouw #Co2heffing #energiebelasting #wkk #broeikasgasemissie